::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

P07 1นายวิชัย สาลีอาจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

P02 2นางสาธิตา ภูเงินช่อ
ครู คศ.2

ศพด.บ้านโนนฐานะ ม.4

P02 2นางประนมพร โทกุล
ครู คศ.1

ศพด.วัดศรีจันทราราม ม.5

P02 2นางฐนิการ์ ดุมรถ
ครู คศ.1

ศพด.บ้านนาหนองทุ่ม ม.2

P02 2นางสาวพรพรรณ โคตรบัญชา
ครู คศ.2

ศพด.บ้านโนนฐานะ ม.4

P02 2นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบุดดี
ครู คศ.1

ศพด.บ้านนาหนองทุ่ม ม.2

P02 2นางอ้อมใจ อรดี
ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.บ้านนาหนองทุ่ม ม.2

P02 2นางสาวพัสราภรณ์ บุตรสาลี
ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.วัดศรีจันทราราม ม.5