::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จัดประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ในการงดให้ / งดรับ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อทุกคน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No gift policy และเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าทีีในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต