::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

P03 3นางสาวมะลิ กาสีวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

P02 2นางภัทราพร ทองศรี
นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ

P01 1นางอรอนงค์ สายสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

P01 1นายทวี มีหา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

P01 1นางสาวสุนิสา รักชาติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

P01 1นางสาวสุกัญญา ชุมสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

P01 1นางสาวปัณชิตา ไชยมาตย์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

P01 1นายอภิสิทธิ์ อรดี
พนักงานจดมาตรน้ำ