::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

P01 1นายสนั่น พลชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

สายด่วน : 086-2411265

P01 1นายคมศิล ชุมสิงห์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

สายด่วน : 087-9472620

P01 1นายสมจิต โสภามาตร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ

สายด่วน : 089-0416837

P01 4นางสุกัญญา พุทธสอน

เลขานุการนายก

สายด่วน : 065-5279047

P01 1ตำแหน่งว่าง

ปลัด อบต.สร้างก่อ

สายด่วน : -