::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

P01 1นายทนง ทองภู

ประธานสภา

P01 1นายสมัย นาทองห่อ

รองประธานสภา

 

man
นางปริญญา บาลนาคม

เลขานุการ สภา อบต.สร้างก่อ

P02 2นายบุญเลิศ ขุนอินทร์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

P01 1นางไกรษร ไชยแสง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

P01 1นายธนชัย บุญสว่าง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

P01 4นางสาวอำไพ โสภาเวช

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

P01 1นายเฉลิมพร ทาพงษ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

P01 4นางเพิ่ม อินทะสร้อย

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11

P01 4นายธนดล เพิ่มพูล

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12