::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

manตำแหน่งว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

P02 2นางเดือนจิต พงษ์พิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

P01 1นางสาวจริยาภรณ์ เยี่ยมหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

P01 1นางสาวน้ำฝน เกษสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญกา

P01 1นายจักรกริช ธุระงาน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P01 1นางสาวเบญจวรรณ ไชยจงมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P01 1นางสาวอรวรรณ ไชยมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

P01 1นางสาวอริสา เพ็ญศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

P01 1นายจรูญ มุ่งแฝงกลาง
พนักงานขับรถยนต์