::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

manนายพิษณุ นามวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงาน ระดับต้น)

P02 2นายสุกรี เทียมวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

P01 1นายณรงค์ รินทะรักษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

P06 4นายกฤษฎา วาปีโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

P01 1นายพิรัตน์ วิชาชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า