::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ข่าวกิจการสภา

วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2566 18:38

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ พ.ศ.2566

วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2566 15:34

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง/ต้น(ประกาศ ณ 30 มิ.ย.2566)

วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2566 15:18

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

 

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(คลฺิ๊ก)

ดูข่าวกิจการสภาทั้งหมด(คลฺิ๊ก)

นายสนั่น พลชา
นายก อบต.สร้างก่อ สายด่วน : 086-2411265
ตำแหน่งว่าง
ปลัด อบต.สร้างก่อ สายด่วน : -
คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน

คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

ดูคู่มือ(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

อบต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ดูเว็บไซต์ข่าวสาร(คลิ๊ก)

Social Network

สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงานให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ(Back office)

เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน,มีการเก็บข้อมูล,รายงานผล,สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้การบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบสารสนเทศ

ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ" เลือกใช้บริกาต่างๆ (คลิ๊ก)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งในระบบแบบฟอร์มออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียน

กรณีมีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

การปฏิบัติงาน

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานต่างๆ

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ประกาศเชิญชวน
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

กรมบัญชีกลาง

29 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

29 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

29 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

29 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) โดยเลือกหัวข้อหรือหมวดหมู่

หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

  การปฏิบัติงาน

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  แผนป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

⇒ ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ
วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรัหส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/aobwf4

EIT sangkor local

เข้าสู่ระบบ(Back Office)

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

สถิติผู้เยี่ยมชม
 • สมาชิก 2
 • เนื้อหา 352
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 28244
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Facebook Fanpage

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

วิดิโอประชาสัมพันธ์

รายการวิดิโอแนะนำหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1