::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี" 

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsrues

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรม"ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต งดให้ งดรับ ของขวัญ หรือของกำนัลทุกเทศกาล ตลอดจนทุกโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ "โดยมี นายสนั่น พลชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เป็นผู้นำในการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และวร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง